Актуелно

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЗА УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ШК. 2021/2022. ГОДИНЕ

Према Правилнику о избору и проглашењу ученика генерације, „ Службени гласник Републике Српске“, број 15/21, Комисија за спровођење поступка за избор ученика генерације/најбољег ученика расписује јавни позив  за ученике деветог разреда који су од другог до деветог разреда у својој генерацији имали општи успјех одличан на крају школске године, примјерно владање  током  цијелокупног основног васпитања и образовања, те остварена постигнућа у ваннаставним и/или ваншколским активностима.

Приједлоге кандидата за ученика генерације у школи могу дати: одјељењски старјешина, одјељењска заједница ученика, Одјељењско вијеће школе, Савјет родитеља и Савјет ученика.

Предложени кандидат за ученика генерације је дужан да достави Комисији сљедећу документацију (оригинал или овјерена копија): ђачка књижица, свједочанство о завршеним разредима, сертификати, увјерења, потврде, признања и друга документа којима се доказује постигнути успјех и постигнућа, а која је издао надлежни орган, привредно друштво, установа или организација, у писаном облику и који је овјерило и потписало овлашћено лице.

У поступку избора ученика генерације у школи бодују се:

  1. општи успјех ученика током основног васпитања и образовања,
  2. резултати на такмичењима из наставних предмета прописаних наставним планом и програмом,
  3. резултати на такмичењима у ваннаставним активностима,
  4. резултати на такмичењима у ваншколским активностима
  5. руковођење одјељењском заједницом,
  6. руковођење Савјетом ученика,
  7. гласови Наставничког вијећа.

Рок за достављање потребне документације је 20.5.2022. године.

Непотпуну и неблаговремено достављену документацију Комисија неће разматрати.

                                                                                                                                  Предсједник Комисије:                                                                                                                                         Душка Кекеровић